Amaç & Kapsam | Aim & Scope

Strategic Public Management Journal (SPMJ), kamu yönetimi, yerel yönetimler ve stratejik yönetim alanındaki bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefleyen, uluslararası bir grup tarafından başlatılan kolektif bir çabayı temsil eden uluslararası hakemli (çift-kör hakemli) ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. SPMJ, demokrasiye geçiş süreçleri, kamu yönetimi reformları, stratejik kamu yönetimi uygulamaları ve yönetim sistemlerinin karşılaştırmalı analizi için sağlam bir kaynak olma hedefiyle yola çıkmıştır.

Dergideki makalelerin kapsadığı genel konu başlığı, yönetim bilimleridir. Çağdaş interdisipliner yaklaşımın sonucu olarak, makaleler kamu yönetimi, yerel yönetimler, stratejik yönetim, kamu politikası, idare hukuku, kamu politikası analizi, bölgesel kalkınma, toplumsal gelişme, kamu maliyesi, kent, kentsel planlama, program değerleme, etik, karşılaştırmalı idari sistemler gibi kamu yönetimindeki ve yerel yönetimlerdeki spesifik konuları kapsamaktadır. Kapsama alınan konu başlıkları itibariyle SPMJ, kamu yönetimi alanındaki diğer uluslararası dergilerce izlenen genel eğilimleri de dikkate almaktadır.


(SPMJ), international referees and open access scientific journal, which represents a collective effort initiated by an international group aiming to support scholarly research in public administration, local governments, and strategic management. SPMJ aims to be a solid resource for transition processes to democracy, public administration reforms, strategic public management practices, and comparative analysis of governance systems.

The general subject area covered by the articles in the journal is management sciences. As a result of contemporary interdisciplinary approach, articles cover specific topics in public administration and local governments such as public administration, local governments, strategic management, public policy, administrative law, public policy analysis, regional development, social development, public finance, urban, urban planning, program evaluation, ethics, and comparative administrative systems. In terms of the covered subject headings, SPMJ also takes into account the general trends followed by other international journals in the field of public administration.


Bu sayfa Strategic Public Management Journal (SPMJ) tarafından en son 28.03.2024 22:24:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM